Regulamin korzystania z serwisu Numo.pl

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z Serwisu numo.pl którego właścicielem jest Panorama Firm Sp. z o.o., ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 116894, o kapitale zakładowym 20.000.000 zł.

 1. Postanowienia ogólne

  1. Serwis ma charakter wyszukiwarki, którego celem jest pomoc Użytkownikom w zidentyfikowaniu nieznanych numerów telefonicznych, które do nich dzwonią. Usługodawca udostępnia zasoby systemu teleinformatycznego a Użytkownicy swobodnie dodają i komentują numery w celach osobistych.
  2. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady oraz sposób funkcjonowania Serwisu.
  3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu przez Użytkownika.
 2. Definicje

  1. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć jako:
   1. Usługodawca – Panorama Firm Sp. z o.o., ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 116894 , o kapitale zakładowym 20.000.000 zł.
   2. Regulamin – niniejszy dokument;
   3. Serwis / Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.numo.pl przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników zgodnie z przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie;
   4. Usługa świadczona drogą elektroniczną – wykonywanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub/i transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, ze zm.);
   5. e) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu;
   6. f) Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Użytkownika; Polityka cookies stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu;
   7. g) Dane – informacje, które mogą być danymi osobowymi;
   8. h) Siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu Usługodawca (np. pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu, cyberataki, działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe;
   9. i) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, ze zm.);
 3. Wymagania techniczne

  1. Do prawidłowego działania Serwisu wymagane jest korzystanie z urządzenia podłączonego do sieci Internet.
 4. Zakres i rodzaj świadczonej usługi

  1. Usługa polega na udostępnieniu systemu teleinformatycznego i przechowywaniu danych przez Usługodawcę poprzez:
  2. udostępnienie Użytkownikom wyszukiwarki numerów telefonicznych;
  3. możliwości dodawania przez Użytkowników komentarzy do tych numerów;
  4. odsyłanie na wizytówkę właściciela firmowego numer telefonu znajdującą się na stronie internetowej www.panoramafirm.pl, jeżeli jest dostępna.
  5. Każdy Użytkownik może dodawać komentarz/e do każdego numeru firmowego. Usługodawca nie weryfikuje wpisywanych numerów i komentarzy.
  6. Komentarze Użytkowników stanowią ich prywatną opinię i nie są monitorowane przez Usługodawcę.
  7. Usługa ma charakter nieodpłatny.
 5. Prawa i obowiązki użytkowników

  1. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik gwarantuje, że będzie korzystał z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru informacji, jak i dodawania komentarzy, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, niniejszym Regulaminem oraz innymi regulaminami znajdującymi zastosowanie do Serwisu w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
  2. Każdy Użytkownik jest ponadto zobowiązany korzystać z Serwisu w celach osobistych oraz w sposób nieprowadzący do utrudniania lub/i zakłócania jego funkcjonowania. Użytkownik nie ma prawa korzystania z Serwisu w celach reklamowych.
  3. Zabronione jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem a w szczególności: do działania na szkodę innych osób bądź działalności przestępczej jak i dokonywania jakichkolwiek naruszeń prawa, w tym w szczególności zamieszczania materiałów zawierających groźby, inwektywy, propagujących nienawiść wobec osób bądź w jakikolwiek sposób je szykanujących. Zabronione jest także zamieszczania treści nieprzyzwoitych, gorszących, obraźliwych, zawierających wulgaryzmy, naruszających bądź mogących naruszać dobra osobiste bądź inne dobra prawnie chronione osób, czy też zamieszczanie materiałów atakujących, poniżających lub popierających przemoc, czy zachęcających do popełnienia przestępstwa.
  4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność́ za swoje działania związane z korzystaniem przez niego z Serwisu.
 6. Prawa usługodawcy

  1. Usługodawca ma prawo stosować przerwy techniczne w działaniu Usługi w celu konserwacji, modyfikacji lub ich modernizacji jak i Serwisu.
 7. Wyłączenie odpowiedzialności usłogodawcy

  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. nieprawidłowe lub niezgodne z prawem wpisane przez Użytkownika dane; Usługodawca nie weryfikuje wpisywanych numerów i komentarzy,
   2. dodawane przez Użytkownika numery i komentarze,
   3. poniesione przez Użytkownika szkody, które spowodowane zostały na skutek działań́ bądź zaniechań́ innych Użytkowników,
   4. poniesione przez Użytkownika szkody, które spowodowane zostały na skutek zaistnienia siły wyższej, a na które nie miał wpływu Usługodawca,
   5. poniesione przez Użytkownika szkody, na skutek przekazania danych Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa do ich przetwarzania,
   6. poniesione przez Użytkownika szkody j, które spowodowane zostały na skutek zablokowania dostępu do danych zgodnie z Regulaminem.
  2. Usługodawca nie ma wpływu na dodawane przez Użytkowników numery i komentarze do Serwisu.
  3. Usługodawca nie weryfikuje ani nie monitoruje jakichkolwiek danych wprowadzanych przez Użytkowników i nie ingeruje w korzystanie z Serwisu przez Użytkowników. Usługodawca udostępnia wyłącznie zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych wpisywanych przez Użytkowników.
  4. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia albo wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych wpisanych przez Użytkownika do Serwisu, Usługodawca uprawniony jest do usunięcia danych.
  5. W Serwisie mogą znajdować się linki odsyłające do stron internetowych osób trzecich. Strony te należą i są zarządzone przez ich administratorów bądź odpowiednio usługodawców.
  6. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca może usunąć lub w zmodyfikować treści umieszczane przez Użytkowników, jeżeli ich zamieszczenie w Serwisie narusza prawo lub postanowienia Regulaminu.
  7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej lub administracyjnej, za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji.
 8. Prawa własności intelektualnej

  1. Serwis i jego szata graficzna oraz logo podlegają ochronie prawnej. Podmiotem uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych jest Usługodawca.
 9. Przetwarzanie danych osobowych przez usługodawcę

  1. Panorama Firm Sp. z o.o. jako Usługodawca pełni funkcję administratora danych w stosunku do danych osobowych Użytkowników Serwisu np. osób dodających komentarze, itp. a także w stosunku do tych informacji o firmach prezentowanych w Serwisie w postaci nazwy i linku do wizytówki w serwisie www.panoramafirm.pl, które na mocy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych traktuje się jako dane osobowe. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu w swoje dane i możliwość ich poprawiania. Celem ich przetwarzania jest realizacja umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (dostęp do Serwisu i jego funkcjonalności), a także rozpatrywanie ewentualnych skarg i reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów. .
 10. Postanowienia końcowe

  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
  2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa, które stosuje się do Usługodawcy.
  3. Regulamin podlega prawu polskiemu.
  4. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
  5. Załączniki do Regulaminu stanowią integralną ich część.
  6. Aktualna treść Regulaminu jest zawsze dostępna pod adresem numo.pl/regulamin.
  7. Regulamin obowiązuje od dnia 13.12.2016.

Załącznik nr 1 do regulaminu – Polityka Cookies

 1. Dane przetwarzane w plikach cookies

  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Panorama Firm Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Postępu 14A, 02-676 Warszawa
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
   3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest na stronie http://support.google.com lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 2. Instrukcja zmiany ustawień cookies w przeglądarce

  1. Jeśli chcesz zmienić ustawienia cookies, znajdź w przeglądarce internetowej Ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia treści lub Pliki cookies.
  2. Tam zmienisz:
   1. wyłączyć/przywrócić obsługę cookies
   2. usunąć zapamiętane cookies
   3. zablokować przechowywanie cookies
  3. Więcej szczegółów znajdziesz w instrukcji obsługi Twojej przeglądarki internetowej.